กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ขอความร่วมมือจังหวัด

กลุ่ม

ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเป็นประจำทุกเดือน

เป็นแนวทางหนึ่งในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2923 ครั้ง