กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ทั่วไป

กลุ่ม

ประชุมกำหนดแนวทางควบคุมความเร็วในเขตพื้นที่ชุมชน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 59 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับการใช้ความเร็วที่เหมาะสม ครั้งที่ 1/2559
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3144 ครั้ง